Labsii Biiroo Misooma Magaalaa Fi Manneen Oromiyaa


Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa Biiroo Eegumsa Fayyaa. Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafaa Oromiyaa 11. Mana Murtii Waliigalaa 5. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Moojuulii Leenjii Hojii Irraa. Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti godinaalee 18 fi magaalota 16'n waliin gamaaggami gaggeesse. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Gabaasa Qeerroo Dirree Dawaa,Adoolessa 28,2011/ Baha Oromiyaa Hararge godinaa fi aanaalee adda addaa keessaa ilmaan Oromoo umuriin isaanii waggaa 16 gadi tahan heddumminaan waraana Fedrala Wayyaaneef isin mambaana jechuun humnaan qabanii gara mooraa leenjii poolisoota Wayyaaneetti geessaa akka jiran beekame. OBN (Oromia Broadcasting Network) Voice of The People. Daangaa Mirga Abbeentaa Hanga danda'ametti, danda'ametti, mirgi abbeentaa meeshaalee kitaaba kana keessatti dhimma itti ba'amanii ba' amanii heeruu yaallee jirra. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. 30 posts published by Qeerroo during November 2015. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Mudde 09,2016/ Yeroo mootummaan goolessituu wayyaanee maqaa labsii hatattamaa komand post (State emergency) maqaa jedhu da,oo godhachuudhaan ilmaan oromoo akkaan ajjeesaa kanneen hafan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiru kanatti kaanimmoo mana jireenyaa isaanii irraa saamuudhaan biyya isaanii fi lafa abbaa isaanii irraa yeroo godaansisaa jiru kanatti gootowwan qeerroon guutummaa oromiyaa. "Magaalaa" jechuun magaalaa bulchiinsa ofli ykn/fi taiaajila mana qopheessaa qabudha. Oromiyaa Lakk. kaartaa 1654/05. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. 262/94 qaamolee raawwachiiftu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Biiroo Indusitrii fi Misooma Magaalaa 4. manneen murtii Oromiyaa keessatti diriirsuun bu’uura seerummaa maalii akka qabuu fi rakkoowwan qabatamoo dhibamuu sirnichaarraa maddan maalfaa akka ta’an ibsa. Ittin Bulmaata Waldaalee Oromiyaa Plc. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Moodeelli dambii irra deebi'ee fooyya'ee dhiyaatee kun ka'umsa dambii galii manneen qopheessa akka ta'uu, magaaloonnii akkata qabatama isaanittii irratti mari'achuun mana maree magaalaa isaanitiin mirkaneeffatan gara hojitti akka galan Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa Dr. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta'eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu fi sirna ittiin tajaajilu goonfachuun itti gaafatamummaa qabu bahuun ta'uu qaba jedhan. Hogganaa Biiroo Barnoota Leenjii Teekinikaa fi Ogummaa Oromiyaa 12. 455/1997 fi Dambii Faayidaa ummataaf jecha Gadhiisisa lafaafi kaffaltii beenyaa. Gambeellaatti Ergaa ijoo Hirmaannaan Sabootaa,Sablammootaa fi Bara 2001 Tokkummaa dimokiraasummaa keenyaa cimsuun Ummattootaa Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii Ol-aanaaf jedhuun misooma keenya itti haa fufsiisinu dhaadannoo jedhuun Naannoo kabajame Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti kabajame. Kabajamoon I/A/Pir. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'e labsii lakk. "Ejinna" jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. Guyyaa WBO bara 1992 Magaalaa Mandii, Oromiyaa tti qophaa'e. Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa gama misooma fi bulchiinsa gaarii fooyyessuutiin biyyi keenya biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf tumsa taasifamaa ture keessatti dameen konistiraakshinii qooda olaanaa gumaachee jira. Proclamation No. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa Labsii Bulchiinsa Faayinaansii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Nuti oromoon, gaachana oromummaa fi oromiyaa jalatti aadaan keenya, afaan keenya Saddaasa 22,1963 yeroo kamiinuu ol yeroo dheeraa erga biiroo isaa keessatti dabarseen booda rasaasaan. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta’e malee, Labsii kana keessatti: 1) “Abbaa Alangaa” jechuun nama Biiroo Haqaa Oromiyaatiin yookiin manneen hojii mootummaa birootiin. Hiikkoo Fi Raawwii Seeroota Farra Malaammaltummaa. Oromia Bureau of Finance and Economic Cooperation, Finfinne. Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti godinaalee 18 fi magaalota 16'n waliin gamaaggami gaggeesse. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. Lammiilee Oromoo iddoowwan gara garaarraa buqqa'an gargaaruuf koreen qindeessituu gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu lammiiwwanii ijaaramee sochii adda addaa taasiisaa turee jira. qajeelfama qophii fi madaallii raawwii karoora hojii hojjattota mootummaa bu'aa irratti xiyyeeffate fi 5. Welcome! Log into your account. Amajjii 8/ 2012 (TOI) Yaa’iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Saayinsii Saayinsii. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. MAGALATA OROMIYAA MEGELETA OROMIA Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiid-haan Hundeessuuf Bahe, Lak. Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise. Waldaan kun naannolee Oromiyaa akka akkaatti qarshii miliyoona 80 taatuun biirolee jaaruufillee qopiitti jiraa jedhaa, biiroollee jaaratanii nama ammo biyyatti beelahe maaniin gargaartan jennaan. 35 615 J'aime · 227 en parlent. Biiroo Qonnaa 3. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa Labsii Bulchiinsa Faayinaansii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Kunis waggootaa 8 keessatti ummatni magaalaa %2. 94/1997 fi 108/1998 Wajjin). Kanas dhugomsuuf jila isaa hoganoota ABO miseensota Gumii Sabaa Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Biiftuu Qadiidaa fi Jaal Malkaa Danuu gara sanatti gaggeesse jira. Ayyaanni kun "Paabliik sarviisii naamusa isaatiin galateeffame haaromsa keenyaaf" mata-duree jedhuun kabajame. 2 ol ta'uun kontiraaktaroota wajjin waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesse. Guyyaa WBO bara 1992 Magaalaa Mandii, Oromiyaa tti qophaa'e. Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa gama misooma fi bulchiinsa gaarii fooyyessuutiin biyyi keenya biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf tumsa taasifamaa ture keessatti dameen konistiraakshinii qooda olaanaa gumaachee jira. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Saayinsii Saayinsii. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu…. save Save Kallacha Oromiyaa Lakk. Biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Manneen Hojii Sadarkaaa Godinaa, Magaalaa fi Aanaa Bu'aan madaallii Arial Wingdings Calibri Arial Unicode MS MOSS Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Kutaa Lama Slide 3 Qabiyyee Qabiyyee Qabiyyee Slide 7. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute, Ethiopia, Adama. 3 (Baadiyyaa 30. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr Lammaa. Moojuulii Leenjii Hojii Irraa. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. Amma mallin ani itti-dhiyeessu godina Oromiyaa tokko fudhachuun mandaroota fi magaalaawwan godina san keessatti argaman cufa tarreessuu dha. Lammiilee Oromoo iddoowwan gara garaarraa buqqa'an gargaaruuf koreen qindeessituu gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu lammiiwwanii ijaaramee sochii adda addaa taasiisaa turee jira. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Tokkummaa fi birmadummaan daangaa Oromiyaa Heera Federaalaa fi Heera Naannotiin harka mirgaan eegame, hojmaata armaan olitti ibsameen harka bitaan sarbamaa jira. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha" dubbataniiru. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Wixineen labsii faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa argattu mana marii ministeerootaaf dhiyaate ragga'e fi mana. ) Keewwata 3: Baiatni Baasii Ta'ee akka Kafalamu Aiaiuu Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa hojii fi tajaajila manneen hojii isaaniif labsii kanaan heyyamameef gaaffii kaffallii yommuu dhiyeessan Oogganaan Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa akka kaffalu. “Faayidaa ummataa” jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. Labsii 216 Pdf. 195/2008 Magaalotni Naannichaa haala am-mayyaatiin sadarkaa isaanii eeganii giddugala misoomaa, industirii, tee-knoolojii, odeeffannoo fi gabaa ak-kasumas jireenyaaf mijataa akka ta’an gochuun barbaachisaa ta’ee waan ar- Kanaafis Mootummaan Naannoo Oromiyaa Labsii qaamolee. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Manneen Barnootaa Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee barnootaaf qophaa'an [DhRTVO 12 11 2009]Barnoonni hundee guddinaa, ce'umsa dinagdeefi hawaasummaa yommuu ta'u, afaan barnootaa dhimmoota milkaa'ina barachuu barattootaa murteessan keessaa isa ijoodha. Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. - Friday, 21 February 2020. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. Moodeelli dambii irra deebi'ee fooyya'ee dhiyaatee kun ka'umsa dambii galii manneen qopheessa akka ta'uu, magaaloonnii akkata qabatama isaanittii irratti mari'achuun mana maree magaalaa isaanitiin mirkaneeffatan gara hojitti akka galan Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa Dr. 11 For Later. Ejensi misooma fi manajiimanti lafa magaalaa Oromiyaa May 3, 2017 · Invastiimantiin hojjii qabeenya, teekinolojii fi beekumsa qaban irratii basanii akkasumas galtee itti fayadaman garra biratii jijjiruu malee biyyee hamarani gurguru miti. Saayinsii Saayinsii. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa gama misooma fi bulchiinsa gaarii fooyyessuutiin biyyi keenya biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf tumsa taasifamaa ture keessatti dameen konistiraakshinii qooda olaanaa gumaachee jira. · Iskeelii mindaa, durgoo adda addaa fi kaffaltiiwwan hojjattota mootummaa kan biroo akkaataa hayyamameen raawwatamuu isaa to'achuu, Qorannoo fooyya'insa iskeelii mindaa jijj. Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. oromiyaatti, haala seeraa fi qajeelfama eeggateen tarkaanfiin ijaarsa. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Oromoota maatii isaanii irraa rakkoo gabrummaan itti fideen dararamanii bahanii fi. 4 fi 7n kan raawwatamu g. Hiikkoo Fi Raawwii Seeroota Farra Malaammaltummaa. Uummanni Oromoo tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa eeguu fi eegsisuuf hirmaannaa kallattii gochuu qaba. Lammiilee Oromoo iddoowwan gara garaarraa buqqa'an gargaaruuf koreen qindeessituu gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu lammiiwwanii ijaaramee sochii adda addaa taasiisaa turee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti invastimantii fi hojii misooma adda addaatiif lafti magaalaa fi baadiyyaa akka gadi-lakkifamu ta'aa kan jiru yoo ta’ellee, adeemsi qabiyyee gadi-lakkisiisuu hangam akkaataa seerota keenya keessatti teechifameen raawwatamaa akka jiruu fi qaamoleen. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Oromiyaa Lakk. “Faayidaa ummataa” jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. HornAffairs Afaan Oromoon siyaasaa ummata Oromoo ilaalchisee turtii Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hoogganaa Biiroo Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Miseensa Koree Giddu-Galeessaa Dh. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Kanas akka barumsaaf Dhaloota Qubee kiyyatti toluufan magaalmataa godina sanii irraa, karaa konkolaataa isaa hedduu guddaa tahe qabachuun kanneen karaa san irratti argaman hunda tarreessa. Kabajamoon I/A/Pir. Girmaa Amantee kallattiin ka'aniiruu. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. Warra viidiyoo ilaaluu hin dandeenyeef barruun isiniif qopheessinee jirra. Hiikkoo Fi Raawwii Seeroota Farra Malaammaltummaa. Biiroon Misoomaa Qabeenya Bishaaanii fi Inarjii Oromiyaa ijaarsa pirojektii bishaan dhugaatiif bajata MNO birri biiliyoona 1. com/ebsis/ocpnvx. Amma mallin ani itti-dhiyeessu godina Oromiyaa tokko fudhachuun mandaroota fi magaalaawwan godina san keessatti argaman cufa tarreessuu dha. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. your username. kaartaa 1654/05. Akkaataa aangoo fi gahee hojii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naanichaa fooyyessuuf labsii Lakk. Girmaa Amantee kallattiin ka'aniiruu. Marii kanarrattis Hayyu-Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa Waraana Bilisummaa Oromoo ajaja isaanii jala jiru Gumii Abbootii Gadaa, Haadholii Sinqee fi uummata Oromootti dabarsanii. Heerri mootummaa RDFI kwt. Daballii miindaa barsiisotaa bara 2012. “Ejinna“ jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. 94/1997 fi 108/1998 Wajjin). 25n dabaluu isaa kan agarsiisu dha. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Sagantaa workishooppii Amajjii 29-30, 2012 gumeewwan qorannoo gamaaggamsiisuuf Magaala Bishoofutti qophaa'ee ture irratti hooggantoonnii fi ogeessonni manneen hojii adda addaa: Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alanagaa Waliigalaa, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Komishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa, Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo. Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa, Arroound Sarbet Oromia Bereaus. Labsii Gaazexaa Nagaariita Federaalaa lak. Saayinsii Saayinsii. 163/2003 labsameen Biiroon Industirii fi Misooma Magaalaa Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti kan hoogganamu ta'ee hojjii irra tureen aangoo fi itti gaafatamummaa 37 ture Labsii 170/2004 irra deebi'amee fooyya'ee baheen aangoon mana hojichaa gara 40tti akka ol guddatu ta'ee jira. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Mana Murtii Waliigalaa 5. Media/News Company. Note Issued by: Bureau of Finance and Economic Development, Regional State of Oromiya. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Biiroo Maallaqaa fi Misooma Magaalaa 6. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Leenjii fi Misoomni Humna Namaa manneen hojii Naannichaa keessatti haala sirna qabeessa (Systematic) ta'een akka raawwatamu fi bu'aaleen sagantaalee leenjii irraa eegaman akka dhugooman gochuudhaaf akka gargaaru Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. Beeksisa Qacarrii 2012. Gahee hojii fi ittigaafattammummaa Biiroo Lafa Badiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa. "Garee Hordoffii Naamusaa ykn Ofisara Naamusaa" jechuun manneen hojii mootummaa ykñ dhaabbilee misooma mootummaa keessatti hojii hordoffii fi dagaagina naamusaa kan. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa manneen magaalaa baasii qusatanuuf akka oolchanu ni dirqisiisa. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Kanas dhugomsuuf jila isaa hoganoota ABO miseensota Gumii Sabaa Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Biiftuu Qadiidaa fi Jaal Malkaa Danuu gara sanatti gaggeesse jira. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. OBN Afaan Oromoo, Adama. 2(3) irratti tumameera. Mudde 09,2016/ Yeroo mootummaan goolessituu wayyaanee maqaa labsii hatattamaa komand post (State emergency) maqaa jedhu da,oo godhachuudhaan ilmaan oromoo akkaan ajjeesaa kanneen hafan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiru kanatti kaanimmoo mana jireenyaa isaanii irraa saamuudhaan biyya isaanii fi lafa abbaa isaanii irraa yeroo godaansisaa jiru kanatti gootowwan qeerroon guutummaa oromiyaa. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. Manni hojii har'a Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa jedhamee waamamu kun bara 1987 labsii lakk. Scribd est le plus grand site social de lecture et publication au monde. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Join Facebook to connect with Opdo Tplf and others you may know. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa'uu qabu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Lammiilee keenya Naannoo Somaalee Itiyoophiyaarraa buqqa'an bakka qubannaa yeroorraa gara iddoo dhaabbiitti qubachiisuu,Rakkoo hoji dhabdummaa. 3- Sanadni caalbaasii kan gurguramu Waajjira Abbaa Taayiitaa. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. caasaa haaraa bara 2012, Jan 31, 2019 · OBN Amajjii 23, 2011 - Ramaddiin hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa muuxannoo fi barnoota qofaan otoo hin taane gahumsaa fi naamusa hojjetaarratti kan hu. Mata Duree Gabaabaa. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk. 1 1 upvote Laggasaa Adaree fi Iteenesh Biifaa Aanaa Agaarfaa Magaalaa agaarfaa ganda 01 keessaa mana qaban nan gurguradha waan jedhaniif kan mormuu bu'uura labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa gama misooma fi bulchiinsa gaarii fooyyessuutiin biyyi keenya biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf tumsa taasifamaa ture keessatti dameen konistiraakshinii qooda olaanaa gumaachee jira. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. Labsii Gaazexaa Nagaariita Federaalaa lak. Oromiyaa Lakk. 11,2012): Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Hundeessuuf Bahe irratti mari’achuun raggaasee jira. Amma mallin ani itti-dhiyeessu godina Oromiyaa tokko fudhachuun mandaroota fi magaalaawwan godina san keessatti argaman cufa tarreessuu dha. 11,2012): Wixinee Labsii Itti Waamama Tumsaa Indoowumantii Misooma Oromiyaatiif Murteessuuf Bahe iratti mari’atee raggaaseera. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. 068 Mal · 1 Personen sprechen darüber · 101 waren hier. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. aad-danuu australia tokkooma, jabeenya, milkahinsi. 454K likes. Akkaataa aangoo fi gahee hojii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naanichaa fooyyessuuf labsii Lakk. Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Beeki kuntaluma tokkooyyuu adoo Gujiifi kennane misooma lafa Gujii kana keessaa, ilaafi gurratti uffisa. labsii oromiyaa, Gumiin Abbootii Gadaa Oromiyaa dhimma walitti bu'iinsa ABO fi Mootummaa Jidduu jiru irratti mari'achuuf Waltajjii marii Amajji 14, 2011 qopheessuun isaa ni yaadatama. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. Hogganaa Biiroo Barnoota Leenjii Teekinikaa fi Ogummaa Oromiyaa 12. Proclamation No. Daballii miindaa barsiisotaa bara 2012. Obbo Eebbaa Garbaa Abdiisaa…. Abdulbasit AbdusemedJune 21, 2017 Horn Affairs Afaan Oromo. Note Issued by: Bureau of Finance and Economic Development, Regional State of Oromiya. Labsiin kun “Labsii Kenniinsa Hayy-amaafi Bulchiinsa Abukaatoofi Barrees-sitoota Dhimma Seeraa Lak. Oromia Bureau of Finance and Economic Cooperation, Finfinne. Kun Fuula Sab-qunnamtii miidiyaa hawwaasaa Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaati!. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. Labsii lakk. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. 139/2008, Page 2 INDUUSTIRIIFI MISOOMA MAGAALAA BIIROO DALDALA, INDUSTRIIFI GEEJJIBAA. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. 195/2008 Magaalotni Naannichaa haala am-mayyaatiin sadarkaa isaanii eeganii giddugala misoomaa, industirii, tee-knoolojii, odeeffannoo fi gabaa ak-kasumas jireenyaaf mijataa akka ta’an gochuun barbaachisaa ta’ee waan ar- Kanaafis Mootummaan Naannoo Oromiyaa Labsii qaamolee. 182/2005” jedhamee waamamuu ni danda’a. Nuti oromoon, gaachana oromummaa fi oromiyaa jalatti aadaan keenya, afaan keenya Saddaasa 22,1963 yeroo kamiinuu ol yeroo dheeraa erga biiroo isaa keessatti dabarseen booda rasaasaan. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. Oromiyaa Lakk. Mata Duree Gabaabaa. Kutaa Tokko 'finnaalee Waliigalaa 1. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. Oromoota maatii isaanii irraa rakkoo gabrummaan itti fideen dararamanii bahanii fi. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. 3 (Baadiyyaa 30. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu…. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Manneen Hojii Sadarkaaa Godinaa, Magaalaa fi Aanaa Bu'aan madaallii Arial Wingdings Calibri Arial Unicode MS MOSS Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Kutaa Lama Slide 3 Qabiyyee Qabiyyee Qabiyyee Slide 7. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. OBN Muddee 02, 2012 - Nageenyi manneen barnootaa keessatti akka mirkanaahuuf barsiisonnii fi waldaan barsiisotaa qindoominaan hojjachuun akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. 25n dabaluu isaa kan agarsiisu dha. Biiroo Maallaqaa fi Misooma Magaalaa 6. com/ebsis/ocpnvx. Labsii Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja’aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas ‘dambiiwwanii’ fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba’an rakkoo kan qaban waan ta’aniif fooyyessuun barbaachiseera. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Media/News Company. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. Hojii mootumman imaammata fi tarsimoo baasee hojirra oolcha jiru. Gabaasa Qeerroo Dirree Dawaa,Adoolessa 28,2011/ Baha Oromiyaa Hararge godinaa fi aanaalee adda addaa keessaa ilmaan Oromoo umuriin isaanii waggaa 16 gadi tahan heddumminaan waraana Fedrala Wayyaaneef isin mambaana jechuun humnaan qabanii gara mooraa leenjii poolisoota Wayyaaneetti geessaa akka jiran beekame. OBN (Oromia Broadcasting Network) Voice of The People. 30 posts published by Qeerroo during November 2015. - Friday, 21 February 2020. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Beeksisa Qacarrii 2012. Biiroo Maallaqaa fi Misooma Magaalaa 6. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. 25n dabaluu isaa kan agarsiisu dha. Qajeelfama mindaa bara 2012 pdf. Oromiyaa Lakk. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta’e malee, Labsii kana keessatti: 1) “Abbaa Alangaa” jechuun nama Biiroo Haqaa Oromiyaatiin yookiin manneen hojii mootummaa birootiin. Raawwii hojii kurmaana 1ffaa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Ejensii Carraa Hojii Uumuufi Wabii Nyaata Magaalotaa, Ejensii Misoomaafi Manaajimantii Lafa Magaalaa, Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa, Komiishinii Invastimantii, Inistitiyuutii Pilaanii Magaalotaa, Waajjira Qindeessaa Piroojeektii Sirna Qabiinsa Ragaa Lafa Magaalotaa Oromiyaafi WALQO qorachuun. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Media/News Company. Labsii Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja’aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas ‘dambiiwwanii’ fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba’an rakkoo kan qaban waan ta’aniif fooyyessuun barbaachiseera. Qabeenya Namaa darbii 4 ffaa lakk. Student Login. Obbo Eebbaa Garbaa Abdiisaa…. Gabaasa Qeerroo Dirree Dawaa,Adoolessa 28,2011/ Baha Oromiyaa Hararge godinaa fi aanaalee adda addaa keessaa ilmaan Oromoo umuriin isaanii waggaa 16 gadi tahan heddumminaan waraana Fedrala Wayyaaneef isin mambaana jechuun humnaan qabanii gara mooraa leenjii poolisoota Wayyaaneetti geessaa akka jiran beekame. 4 fi 7n kan raawwatamu MISOOMA MAGAALAA BIIROO. Haala waliigalaa Biiroo Mallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa’uu qabu. Lammiileen naannoofi biyya keenyaa duubatti hafummaafi wallaalummaadhaan liqimfamanii jireenya gadadoo akka. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. 163/2003 labsameen Biiroon Industirii fi Misooma Magaalaa Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti kan hoogganamu ta'ee hojjii irra tureen aangoo fi itti gaafatamummaa 37 ture Labsii 170/2004 irra deebi'amee fooyya'ee baheen aangoon mana hojichaa gara 40tti akka ol guddatu ta'ee jira. Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of ykn addan hirame jechuun, oromummaan dadhabe, qabsoon oromoo biyyoo nyaate jechuudha. Mana Murtii Waliigalaa 5. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. Abdulbasit AbdusemedJune 21, 2017 Horn Affairs Afaan Oromo. “Dhiyoo tanallee nama Boranaa fi Hargee dhufeen wal agarree waan gargaarsaa irratti dubbanne. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. Mudde, 2003 Jimmaa. Obbo Eebbaa Garbaa Abdiisaa…. Injinar Fiqaaduu Fufaa Fayyisaa…. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta'eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu fi sirna ittiin tajaajilu goonfachuun itti gaafatamummaa qabu bahuun ta'uu qaba jedhan. 55, Finfinnee, Finfinnee, Adoolessa 12, 19996( July 19, 2004). Biiroon Misoomaa Qabeenya Bishaaaniifi Inarjii Oromiyaa rakkoo hanqina waliin gahiinsa bishaan dhugaatii furuuf hojjetaa jira. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Worqii inni achii saama jiru kana higa dargiin jigee nami lafa san fudhate Allaamuddiin; waan nama dhibaa, kanuma isinuu beettanu, dubbii akka saamicha ta'e akka inni itti agarsiisu, "adoo nami natti dammaqee harkatti na hin qanne saamadha. haaluma kanaan, manneen hojii siivil sarviisii naannichaaa keessatti. (433/97 Kan Fooyyae), Negarit Gezeta fi Labsii KNFMN Oromiyaa hundeessuuf bahe Lakk. MAGALATA OROMIYAA MEGELETA OROMIA Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiid-haan Hundeessuuf Bahe, Lak. Naannoo Oromiyaa keessatti invastimantii fi hojii misooma adda addaatiif lafti magaalaa fi baadiyyaa akka gadi-lakkifamu ta'aa kan jiru yoo ta’ellee, adeemsi qabiyyee gadi-lakkisiisuu hangam akkaataa seerota keenya keessatti teechifameen raawwatamaa akka jiruu fi qaamoleen. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. Scribd est le plus grand site social de lecture et publication au monde. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. (433/97 Kan Fooyyae), Negarit Gezeta fi Labsii KNFMN Oromiyaa hundeessuuf bahe Lakk. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. 1 1 upvote Laggasaa Adaree fi Iteenesh Biifaa Aanaa Agaarfaa Magaalaa agaarfaa ganda 01 keessaa mana qaban nan gurguradha waan jedhaniif kan mormuu bu'uura labsii liizii lafa magaalaa Lakk. bsc of oromya. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa. "Ejinna" jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa. CAFFEE – (Gur. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. OBN Muddee 02, 2012 - Nageenyi manneen barnootaa keessatti akka mirkanaahuuf barsiisonnii fi waldaan barsiisotaa qindoominaan hojjachuun akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Labsiin kun “Labsii Kenniinsa Hayy-amaafi Bulchiinsa Abukaatoofi Barrees-sitoota Dhimma Seeraa Lak. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. 94/1997 kwt. Oromoota maatii isaanii irraa rakkoo gabrummaan itti fideen dararamanii bahanii fi. Uummanni Oromoo tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa eeguu fi eegsisuuf hirmaannaa kallattii gochuu qaba. 35 615 J'aime · 227 en parlent. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. ) Keewwata 3: Baiatni Baasii Ta'ee akka Kafalamu Aiaiuu Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa hojii fi tajaajila manneen hojii isaaniif labsii kanaan heyyamameef gaaffii kaffallii yommuu dhiyeessan Oogganaan Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa akka kaffalu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. your password. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. Welcome! Log into your account. Dhumarratti, kutaan shanaffaa barruu dhiyaate irratti hundaa’uun yaada gudunfaa fi furmaataa kaa’a. OBN Muddee 02, 2012 - Nageenyi manneen barnootaa keessatti akka mirkanaahuuf barsiisonnii fi waldaan barsiisotaa qindoominaan hojjachuun akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Media/News Company. Labsii Gaazexaa Nagaariita Federaalaa lak. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. Labsiin kun “Labsii Kenniinsa Hayy-amaafi Bulchiinsa Abukaatoofi Barrees-sitoota Dhimma Seeraa Lak. Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa 10. 195/2008 Magaalotni Naannichaa haala am-mayyaatiin sadarkaa isaanii eeganii giddugala misoomaa, industirii, tee-knoolojii, odeeffannoo fi gabaa ak-kasumas jireenyaaf mijataa akka ta’an gochuun barbaachisaa ta’ee waan ar- Kanaafis Mootummaan Naannoo Oromiyaa Labsii qaamolee. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa. Haala waliigalaa Biiroo Mallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa. Oromia Bureau of Finance and Economic Cooperation, Finfinne. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Warra viidiyoo ilaaluu hin dandeenyeef barruun isiniif qopheessinee jirra. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. Sadaasa 4,016 Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru. 454K likes. Haala waliigalaa Biiroo Mallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa’uu qabu. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Qaama Madaallii Hojjetaa Gaggeessu B)Madaallii Manneen Hojii Hordofee Gaggeefamu Gareen madaallii, sadarkeessuu fi beekkamtii namoota sadii (3) hanga shanii (5) of keessaa qabu akkaataa ulaagaa taa’een manneen hojii sadarkaa Godina, Magaalaa fi Aanaa irratti filatame, madaallii hojjettootaa fi supparvaayizaroota manneen hojii sadarkaa Godina. Täydennä osaamistasi! Näihin täydennyskoulutuksiin voit hakea nyt. Proclamation No. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Biiroo Maallaqaa fi Misooma Magaalaa 6. Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/wwwroot/dm. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. caasaa haaraa bara 2012, Jan 31, 2019 · OBN Amajjii 23, 2011 - Ramaddiin hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa muuxannoo fi barnoota qofaan otoo hin taane gahumsaa fi naamusa hojjetaarratti kan hu. @oro_post Waajjirri ABO magaalaa Waanbara keessatti baname! Addi Bilisummaa Oromoo Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti waajjira isaa bakka hawwaasni Oromoo jirutti banuu irratti argama. Mudde 09,2016/ Yeroo mootummaan goolessituu wayyaanee maqaa labsii hatattamaa komand post (State emergency) maqaa jedhu da,oo godhachuudhaan ilmaan oromoo akkaan ajjeesaa kanneen hafan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiru kanatti kaanimmoo mana jireenyaa isaanii irraa saamuudhaan biyya isaanii fi lafa abbaa isaanii irraa yeroo godaansisaa jiru kanatti gootowwan qeerroon guutummaa oromiyaa. Daballii miindaa barsiisotaa bara 2012. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. Akkaataa aangoo fi gahee hojii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naanichaa fooyyessuuf labsii Lakk. WASHINGTON DC — Labsii Lakkoobsa 65/1995 ka magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf bara 2003 bahee ture irra-deebiin fooyyessuuf jechuudhaan, Caffeen Oromiyaa, dhiheenya kana labsii haaraa baasee irratti ka mari’ate – walga’iin tokko, Dilbata dabre, gaafa Onkolooleessa 18, bara 2015, paartii momituu, Kingiresa Federaalawa Oromootiin geggeessamee jira. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. Bara 2007 ummatni magaalaa fi baadiyyaa saffisinni guddina ummata baadiyyaa fi magaalaan yoo shallagamu, baayyinni uummata waliigalaa Oromiyaa Mill 35. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafaa Oromiyaa 11. Biiroo Qonnaa 3. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. Labsii Gaazexaa Nagaariita Federaalaa lak. OBN (Oromia Broadcasting Network) Voice of The People. Mata Duree Gabaabaa Labsiin. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. your password. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa tae pirojekticha ijaaree 70% oli deemuu isaaf misooma magaalaa fi manneenii ykn waajjira Oromiya Bara 25 Lakk. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa ilaalchisee bu'uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. Gabaasa Qeerroo Dirree Dawaa,Adoolessa 28,2011/ Baha Oromiyaa Hararge godinaa fi aanaalee adda addaa keessaa ilmaan Oromoo umuriin isaanii waggaa 16 gadi tahan heddumminaan waraana Fedrala Wayyaaneef isin mambaana jechuun humnaan qabanii gara mooraa leenjii poolisoota Wayyaaneetti geessaa akka jiran beekame. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Tokkummaa fi birmadummaan daangaa Oromiyaa Heera Federaalaa fi Heera Naannotiin harka mirgaan eegame, hojmaata armaan olitti ibsameen harka bitaan sarbamaa jira. Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa gama misooma fi bulchiinsa gaarii fooyyessuutiin biyyi keenya biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf tumsa taasifamaa ture keessatti dameen konistiraakshinii qooda olaanaa gumaachee jira. CAFFEE – (Gur. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. 455/1997 fi Dambii Faayidaa ummataaf jecha Gadhiisisa lafaafi kaffaltii beenyaa. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. Lammiilee keenya Naannoo Somaalee Itiyoophiyaarraa buqqa'an bakka qubannaa yeroorraa gara iddoo dhaabbiitti qubachiisuu,Rakkoo hoji dhabdummaa. Kanas akka barumsaaf Dhaloota Qubee kiyyatti toluufan magaalmataa godina sanii irraa, karaa konkolaataa isaa hedduu guddaa tahe qabachuun kanneen karaa san irratti argaman hunda tarreessa. 35 615 J'aime · 227 en parlent. Kaayyoon Koo Inni Guddaan Oddeeffannoo kennuufi Wantoota Barnootaaf Ta'aan Maaxansuudha. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. save Save Kallacha Oromiyaa Lakk. Moodeelli dambii irra deebi'ee fooyya'ee dhiyaatee kun ka'umsa dambii galii manneen qopheessa akka ta'uu, magaaloonnii akkata qabatama isaanittii irratti mari'achuun mana maree magaalaa isaanitiin mirkaneeffatan gara hojitti akka galan Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa Dr. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Waldaan barsiisota Oromiyaa Yaa'ii mana maree 27ffaa magaalaa Asallaatti taa'aa jira. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa manneen magaalaa baasii qusatanuuf akka oolchanu ni dirqisiisa. Daballii miindaa barsiisotaa bara 2012. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa Biiroo Eegumsa Fayyaa. 163/2003 labsameen Biiroon Industirii fi Misooma Magaalaa Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti kan hoogganamu ta'ee hojjii irra tureen aangoo fi itti gaafatamummaa 37 ture Labsii 170/2004 irra deebi'amee fooyya'ee baheen aangoon mana hojichaa gara 40tti akka ol guddatu ta'ee jira. Kun Fuula Sab-qunnamtii miidiyaa hawwaasaa Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaati!. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa'uu qabu. "Koree Jijjiiraafi Ramaddii" jechuun koree Aanaa, Magaalaa, Godinaafi Naannoo Oromiyaa keessatti jijjiiraa fi ramaddi raawwachuuf qajeelfamaan kennameef jechuudha Ogeessa misooma Barsiisootafi Hoggansa Manneen Barnootaa nama lama. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. waldaan barsiisota oromiyaa eerga hundaa'ee waggoottan 27. 94/1997 fi 108/1998 Wajjin). bsc of oromya. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa manneen magaalaa baasii qusatanuuf akka oolchanu ni dirqisiisa. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. qajeelfama qophii fi madaallii raawwii karoora hojii hojjattota mootummaa bu'aa irratti xiyyeeffate fi 5. Biiroo Qonnaa 3. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. Mana Murtii Waliigalaa 5. save Save Kallacha Oromiyaa Lakk. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. Labsii Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja’aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas ‘dambiiwwanii’ fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba’an rakkoo kan qaban waan ta’aniif fooyyessuun barbaachiseera. 11,2012): Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Hundeessuuf Bahe irratti mari’achuun raggaasee jira. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of ykn addan hirame jechuun, oromummaan dadhabe, qabsoon oromoo biyyoo nyaate jechuudha. Girmaa Amantee kallattiin ka'aniiruu. Sadaasa 4,016 Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru. Qajeelfama Bittaa. 262/94 qaamolee raawwachiiftu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Waldaan kun naannolee Oromiyaa akka akkaatti qarshii miliyoona 80 taatuun biirolee jaaruufillee qopiitti jiraa jedhaa, biiroollee jaaratanii nama ammo biyyatti beelahe maaniin gargaartan jennaan. Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. haaluma kanaan, manneen hojii siivil sarviisii naannichaaa keessatti. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Bulchinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Statistical abstract Barruulee istaatistiksii Note Dates given in Ethiopian and Gregorian calendars. Labsii Lafa Magaalaa 'Liiziin' Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja'aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas 'dambiiwwanii' fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba'an rakkoo kan qaban waan ta'aniif fooyyessuun barbaachiseera. Finfinnetti manneen barnoota Afaan Oromoo ijaaruun eegalame Bulchinsa Magaalaa Finfinneetti manneen barnoota Afaan Oromootiin barsiisan. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta'eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu fi sirna ittiin tajaajilu goonfachuun itti gaafatamummaa qabu bahuun ta'uu qaba jedhan. Kaayyoon Koo Inni Guddaan Oddeeffannoo kennuufi Wantoota Barnootaaf Ta'aan Maaxansuudha. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Mudde 09,2016/ Yeroo mootummaan goolessituu wayyaanee maqaa labsii hatattamaa komand post (State emergency) maqaa jedhu da,oo godhachuudhaan ilmaan oromoo akkaan ajjeesaa kanneen hafan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiru kanatti kaanimmoo mana jireenyaa isaanii irraa saamuudhaan biyya isaanii fi lafa abbaa isaanii irraa yeroo godaansisaa jiru kanatti gootowwan qeerroon guutummaa oromiyaa. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Lammiileen naannoofi biyya keenyaa duubatti hafummaafi wallaalummaadhaan liqimfamanii jireenya gadadoo akka. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. Mata Duree Gabaabaa Qajeelfamni kun Qajeelfama Bulchiinsa Baajataa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk FA-4/2004 jedhamee waamamuu ni dandaa. Biiroo Qonnaa 3. Beeksisa Qacarrii 2012. Mata Duree Gabaabaa Labsiin. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Akkaataa aangoo fi gahee hojii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naanichaa fooyyessuuf labsii Lakk. Waldaan kun naannolee Oromiyaa akka akkaatti qarshii miliyoona 80 taatuun biirolee jaaruufillee qopiitti jiraa jedhaa, biiroollee jaaratanii nama ammo biyyatti beelahe maaniin gargaartan jennaan. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. manneen murtii Oromiyaa keessatti diriirsuun bu’uura seerummaa maalii akka qabuu fi rakkoowwan qabatamoo dhibamuu sirnichaarraa maddan maalfaa akka ta’an ibsa. 35 615 J'aime · 227 en parlent. Dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Jimma manneen hojii mootummaa Kaayyoo fi Karoora Misooma Mootummaa raawwachiisan keessaa isa tokkoodha. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. 55) fi Magaalaa Mill 5. Amajjii 8/ 2012 (TOI) Yaa’iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Girmaa Amantee kallattiin ka'aniiruu. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. Mata Duree Gabaabaa. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. 4,700 likes · 20 talking about this. Guyyaa WBO bara 1992 Magaalaa Mandii, Oromiyaa tti qophaa'e. kaartaa 1654/05. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr Lammaa. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Gambeellaatti Ergaa ijoo Hirmaannaan Sabootaa,Sablammootaa fi Bara 2001 Tokkummaa dimokiraasummaa keenyaa cimsuun Ummattootaa Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii Ol-aanaaf jedhuun misooma keenya itti haa fufsiisinu dhaadannoo jedhuun Naannoo kabajame Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti kabajame. Manneen Barnootaa Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee barnootaaf qophaa'an [DhRTVO 12 11 2009]Barnoonni hundee guddinaa, ce'umsa dinagdeefi hawaasummaa yommuu ta'u, afaan barnootaa dhimmoota milkaa'ina barachuu barattootaa murteessan keessaa isa ijoodha. Oromiya Urban Development and Housing Bureau, Addis Abeba. Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa, Arroound Sarbet Oromia Bereaus. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. 4,700 likes · 20 talking about this. "Humnnoota siyaasaa kasaaraniin imalli haaromsa keenyaa hin fashalaa'u!" Mootummaan Naannoo Oromiyaafi ummatni naannoo keenyaa waggoottan digdamman darbanitti carraawwan misoomaafi guddinaa argatanitti gahumsaan fayyadamuudhaan jijiirama ajaa'ibaa galmeessisuu danda'aniiru. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. Moojuulii Leenjii Hojii Irraa. Beeksisa Qacarrii 2012. qajeelfam uffataa fi meeshaalee hojii akkasumas tumaalee adda addaa qopheessee dhiyeessaeera. Dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Jimma manneen hojii mootummaa Kaayyoo fi Karoora Misooma Mootummaa raawwachiisan keessaa isa tokkoodha. Sadaasa 4,016 Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. · Iskeelii mindaa, durgoo adda addaa fi kaffaltiiwwan hojjattota mootummaa kan biroo akkaataa hayyamameen raawwatamuu isaa to'achuu, Qorannoo fooyya'insa iskeelii mindaa jijj. Obbo Eebbaa Garbaa Abdiisaa…. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. qajeelfama qophii fi madaallii raawwii karoora hojii hojjattota mootummaa bu'aa irratti xiyyeeffate fi 5. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa ilaalchisee bu'uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. Moodeelli dambii irra deebi'ee fooyya'ee dhiyaatee kun ka'umsa dambii galii manneen qopheessa akka ta'uu, magaaloonnii akkata qabatama isaanittii irratti mari'achuun mana maree magaalaa isaanitiin mirkaneeffatan gara hojitti akka galan Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa Dr. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta’eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu. Kallacha Oromiyaa Guraandhala 16 bara 2009 10 Aadde Balaayinash Lammaatiif Caalbaasii Obbo Tulluu Ittootiif 1ffaa:- Falmii Raawwachisa Murtii Abbaa Mirgaa Aadde Qiddisti Alamayyoo fi Murtii Bakka jiranitti Abbaa Idaa Obbo Ballaxee H/Iyyaasus jidduu jiru ilaalchise mana jireenyaa magaalaa Himataan Obbo Birhaanuu Gammadaa Adaamaa ganda 03 keessatti lafa kaaremetiri 200 tae Lakk. Oromoo ABO Oromia. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Moojuulii Leenjii Hojii Irraa. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Student Login. Lammiilee keenya Naannoo Somaalee Itiyoophiyaarraa buqqa'an bakka qubannaa yeroorraa gara iddoo dhaabbiitti qubachiisuu,Rakkoo hoji dhabdummaa. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Labsii Gaazexaa Nagaariita Federaalaa lak. 4,700 likes · 20 talking about this. Kanas dhugomsuuf jila isaa hoganoota ABO miseensota Gumii Sabaa Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Biiftuu Qadiidaa fi Jaal Malkaa Danuu gara sanatti gaggeesse jira. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Ejensi misooma fi manajiimanti lafa magaalaa Oromiyaa May 3, 2017 · Invastiimantiin hojjii qabeenya, teekinolojii fi beekumsa qaban irratii basanii akkasumas galtee itti fayadaman garra biratii jijjiruu malee biyyee hamarani gurguru miti. Qajeelfama Bittaa. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. caffee oromiyaa,Caffee,CO. "Magaalaa" jechuun magaalaa bulchiinsa ofli ykn/fi taiaajila mana qopheessaa qabudha. Tokkummaa fi birmadummaan daangaa Oromiyaa Heera Federaalaa fi Heera Naannotiin harka mirgaan eegame, hojmaata armaan olitti ibsameen harka bitaan sarbamaa jira. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. Manneen Barnootaa Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee barnootaaf qophaa'an [DhRTVO 12 11 2009]Barnoonni hundee guddinaa, ce'umsa dinagdeefi hawaasummaa yommuu ta'u, afaan barnootaa dhimmoota milkaa'ina barachuu barattootaa murteessan keessaa isa ijoodha. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Hojii mootumman imaammata fi tarsimoo baasee hojirra oolcha jiru. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. kaartaa 1654/05. Haala waliigalaa Biiroo Mallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa. 55, Finfinnee, Finfinnee, Adoolessa 12, 19996( July 19, 2004). 410/2004, Labsii Ittisa Mirga Abbentaafi Kanneen Isaan Hidhata qaban, Waggaa 10ffaa, Lak. "Garee Hordoffii Naamusaa ykn Ofisara Naamusaa" jechuun manneen hojii mootummaa ykñ dhaabbilee misooma mootummaa keessatti hojii hordoffii fi dagaagina naamusaa kan. Biiroo Indusitrii fi Misooma Magaalaa 4. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'e labsii lakk. Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Uummanni Oromoo tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa eeguu fi eegsisuuf hirmaannaa kallattii gochuu qaba. "Koree Jijjiiraafi Ramaddii" jechuun koree Aanaa, Magaalaa, Godinaafi Naannoo Oromiyaa keessatti jijjiiraa fi ramaddi raawwachuuf qajeelfamaan kennameef jechuudha Ogeessa misooma Barsiisootafi Hoggansa Manneen Barnootaa nama lama. Mudde 09,2016/ Yeroo mootummaan goolessituu wayyaanee maqaa labsii hatattamaa komand post (State emergency) maqaa jedhu da,oo godhachuudhaan ilmaan oromoo akkaan ajjeesaa kanneen hafan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiru kanatti kaanimmoo mana jireenyaa isaanii irraa saamuudhaan biyya isaanii fi lafa abbaa isaanii irraa yeroo godaansisaa jiru kanatti gootowwan qeerroon guutummaa oromiyaa. 455/1997 fi Dambii Faayidaa ummataaf jecha Gadhiisisa lafaafi kaffaltii beenyaa. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. your password. Oromiya Urban Development and Housing Bureau, Addis Abeba. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. 2(3) irratti tumameera. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. Qajeelfamoonni, keessattuu warreen dantaa uummataa fi mootummaan kallattiin hidhata qaban (fakkeenyaaf, qajeelfamootni bulchiinsa lafa magaalaa fi baadiyyaa, investimentii, taaksii fi gibira, faayinaansii mootummaa fi dhaabbilee misooma mootummaa) sadarkaa wixineetti Caffeef dhiyaachuun akkaataa aangoo bakka bu'insaan ba'uun isaanii akka to'atamuuf kan dirqisiisuu ta'uu qaba. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Oromia Construction Bureau Official Website Hundeefamaa Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Kunis waggootaa 8 keessatti ummatni magaalaa %2. 721/2004tiin jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf qaamni mormu yoo jiraate guyyaa beeksifni. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. Kanaanis ijaarsa pirojeektiiwwan bishaan dhugaatiif. Media/News Company. caasaa haaraa bara 2012, Jan 31, 2019 · OBN Amajjii 23, 2011 - Ramaddiin hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa muuxannoo fi barnoota qofaan otoo hin taane gahumsaa fi naamusa hojjetaarratti kan hu. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Moodeelli dambii irra deebi'ee fooyya'ee dhiyaatee kun ka'umsa dambii galii manneen qopheessa akka ta'uu, magaaloonnii akkata qabatama isaanittii irratti mari'achuun mana maree magaalaa isaanitiin mirkaneeffatan gara hojitti akka galan Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa Dr. Beeksisa Qacarrii 2012. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Oromiyaa Lakk. 11,2012): Caffeen Oromiyaa, Wixnee Labsii Bulchiinsa Hojiiwwan Misooma Albuudaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Lakkoofsa 91/1997 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe raggaaseera. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. Qajeelfamoonni, keessattuu warreen dantaa uummataa fi mootummaan kallattiin hidhata qaban (fakkeenyaaf, qajeelfamootni bulchiinsa lafa magaalaa fi baadiyyaa, investimentii, taaksii fi gibira, faayinaansii mootummaa fi dhaabbilee misooma mootummaa) sadarkaa wixineetti Caffeef dhiyaachuun akkaataa aangoo bakka bu'insaan ba'uun isaanii akka to'atamuuf kan dirqisiisuu ta'uu qaba. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa (VAT) tauufi ragaa isaa dhiyeeffachuufi gibira bara darbee kaffalee qulqullaauu isaaf ragaa dhiyeeffachuu kan dandau tauu qaba. Qaama Madaallii Hojjetaa Gaggeessu B)Madaallii Manneen Hojii Hordofee Gaggeefamu Gareen madaallii, sadarkeessuu fi beekkamtii namoota sadii (3) hanga shanii (5) of keessaa qabu akkaataa ulaagaa taa’een manneen hojii sadarkaa Godina, Magaalaa fi Aanaa irratti filatame, madaallii hojjettootaa fi supparvaayizaroota manneen hojii sadarkaa Godina. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. Welcome! Log into your account. Student Login. aad-danuu australia tokkooma, jabeenya, milkahinsi. 454K likes. labsii oromiyaa, Gumiin Abbootii Gadaa Oromiyaa dhimma walitti bu'iinsa ABO fi Mootummaa Jidduu jiru irratti mari'achuuf Waltajjii marii Amajji 14, 2011 qopheessuun isaa ni yaadatama. Magaalaa Neqemteetti Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qopha'inaa, koolleejjii technikaa fi Ogummaa , Koolleejjii barsiisota Neqemtee, dabalatee Caamsaa 27/2015 barattootni Oromoo barnoota dhaabuun FDG dhoosuuf wayita jiranitti hoomaan Waraanaa Magaalaa Neqemtee irra qubsiifamee jiruu irra garagaluun magaalitti raafama guddaa keessa buusee jira, Barattootni Oromoos barnoota dhaabuun gar. Waldaan kun naannolee Oromiyaa akka akkaatti qarshii miliyoona 80 taatuun biirolee jaaruufillee qopiitti jiraa jedhaa, biiroollee jaaratanii nama ammo biyyatti beelahe maaniin gargaartan jennaan. Leenjii fi Misoomni Humna Namaa manneen hojii Naannichaa keessatti haala sirna qabeessa (Systematic) ta’een akka raawwatamu fi bu’aaleen sagantaalee leenjii irraa eegaman akka dhugooman gochuudhaaf akka gargaaru Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. Mata Duree Gabaabaa. MAGALATA OROMIYAA MEGELETA OROMIA Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiid-haan Hundeessuuf Bahe, Lak. "Faayidaa ummataa" jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. Oromoota maatii isaanii irraa rakkoo gabrummaan itti fideen dararamanii bahanii fi. Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. Yaa'ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa'e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun Caffeen mirkaneessisanii jiru. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Manneen Barnootaa Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee barnootaaf qophaa'an [DhRTVO 12 11 2009]Barnoonni hundee guddinaa, ce'umsa dinagdeefi hawaasummaa yommuu ta'u, afaan barnootaa dhimmoota milkaa'ina barachuu barattootaa murteessan keessaa isa ijoodha. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. "Garee Hordoffii Naamusaa ykn Ofisara Naamusaa" jechuun manneen hojii mootummaa ykñ dhaabbilee misooma mootummaa keessatti hojii hordoffii fi dagaagina naamusaa kan.